Mirando y mirando veo cosas y las pinto
Mirando y mirando veo cosas y las pinto

Miquel Solis:

 

. I SEGUIT

 

Després de tants anys en aquest difícil afer al món de l’art, és tot un honor i un gran orgull poder romandre-hi i seguir pintant.

 

En aquest moment vull treballar el meu diàleg pictòric amb llum y color. Amb temes de la sèrie “pobles mariners” de la costa brava, barques, amarradors i composicions referents. Com a temàtica d’un moment de definició madura de la meva pintura. El sentiment pictòric em porta amb claredat a expressar-me de manera lluminosa y acolorida. Claredat i bellesa a l’entorn de la llum mediterrània.

Plasmant sempre una configuració figurativa als meus temes, amb la paleta que em caracteritza. Colors bàsics que al tracte em donen el resultat que desitjo. 

 

Després d’un llarg diàleg pictòric, la meva experiència m’ofereix l’oportunitat de tractar i plasmar allò que vull de manera conscient i intencionada.

 

Arribant quasi bé a la meitat de segle pintant, són diferents les temàtiques que he treballat al llarg de la meva trajectòria pictòrica. En aquests moments, però, vull centrar-me en la llum i el color a través de la temàtica marinera, oferir tot el meu coneixement tot aplicant qualitat i molta sensibilitat al tracte del temes que treballo.

 

Miro, veig i pinto, segueixo a allò que m’atrapa. La llum de la simfònica i harmònica del color, la bellesa de l’entorn es manifesta al meu diàleg pictòric.

 

Sense llum no hi ha color. El SOL ens dóna vida i sorgeix el color. Alegria, vitalitat, energia. Si aplico aquests conceptes a la pintura trobo allò que vull.

 

Tècnicament m’expresso de manera realista i amb certa connotació impressionista. La realitat i jo estem aliats, no entenc la vida d’una altra manera.

 

A l’art, l’artista ha d’ésser un creador, provocar noves maneres de fer. Sé que és així i m’agrada veure com, al món, l’art no para d’evolucionar. Sense l’art, la vida no seria el mateix, hi hauria un gran buit. Cine, teatre, literatura, arquitectura, fotografia, escultura i pintura ens ajuden a evolucionar i, sobretot, a ser millor persones.

 

Entenc que l’art, com a mitjà d’expressió, no ha de parar. Jo intento i aporto amb la meva pintura connotacions d’una manera de fer realista, seguir les meves passes i aplicar tot el meu coneixement, aprofundir amb la tàctica i expressar la bellesa dels paratges que ens envolten.

 

Mirant i mirant veig coses i les pinto.

 

Miquel Solís

 

 

 

.Y SEGUIDO

 

Después de tantos años en este difícil hacer en el mundo del arte, es todo un honor y un gran orgullo poder seguir en él, y pintar.

 En este momento quiero trabajar mi diálogo pictórico con luz y color. Con temas de la serie “pueblos marineros” de la Costa Brava, barcas, amarres, y composiciones referentes como temática de un momento de definición madura de mi pintura. El sentimiento pictórico me lleva con claridad a expresarme de manera luminosa y colorida. Claridad y belleza en el entorno de la luz mediterránea.

 

Plasmando siempre una composición figurativa en mis temas, con la paleta que me caracteriza. Colores básicos que al trato me dan el resultado buscado. 

Tras largo dialogo pictórico, mi experiencia me ofrece la oportunidad de tratar y plasmar lo que quiero de manera consciente e intencionada.

Casi ya llegando el medio siglo pintando, diferentes son las temáticas que he trabajado a lo largo de mi trayectoria pictórica. En este momento quiero centrarme en luz y color a través de la temática marinera, dar todo mi conocimiento, aplicando calidad y mucha sensibilidad al trato de los temas que trabajo.

 

 Miro, veo y pinto, sigo aquello que me atrapa. Luz de la sinfónica y armónica del color, la belleza del entorno se manifiesta en mi dialogo pictórico. 

 Sin luz no hay color. El SOL nos da vida y surge el color. Alegría, vitalidad, energía. Aplicando estos conceptos en la pintura encuentro aquello que quiero.  

 

Técnicamente me expreso de manera realista y con cierta connotación impresionista. La realidad y yo estamos aliados, no entiendo la vida de otra manera. 

 

 En el arte, el artista ha de ser un creador, provocar nuevas maneras de hacer. Sé que es así y me gusta ver como en el mundo el arte no para de evolucionar. Sin el arte la vida no seria lo mismo, y tendría un gran vacío. Cine, teatro, literatura, arquitectura, fotografía, escultura y pintura nos ayuda a evolucionar y sobre todo a ser mejores personas. 

 

 Entiendo que el arte como medio de expresión no ha de parar. Yo intento y aporto con mi pintura con connotaciones de un hacer realista, seguir mis pasos y aplicar todo mi conocimiento, profundizar con la táctica y expresar la belleza de los parajes que nos rodean. 

 

 Mirando y mirando veo cosas y las pinto. 

 

 Miquel Solís

 

STOP.

 

After several years in this difficult task in the world of art, it is a big honour and a great pride to remain in it and keep on painting.

 

In this moment, I want to work with my pictorial dialog in terms of light and colour. With topics from the series “ sailor villages” from Costa Brava, boats, berths, and model compositions as a topic of a moment with a mature definition of my painting. The pictorial feeling clearly leads me to express myself in a bright and colourful way. Brightness and beauty in a Mediterranean light environment.

 

Always expressing a figurative composition on my topics, with a palette that characterizes me. Basic colours produce the wanted results when treating them.

 

After a long pictorial dialog, my experience offers me the opportunity to work and express what I want in a conscious and deliberate way.

 

Almost reaching a half of a century painting, there are many topics I have worked with during my pictorial career. Currently, I prefer to focus on light and colour trough a maritime topic and offer all my knowledge applying quality and much sensibility to the topics I work.

 

I look, I see and I paint, I follow the things that catch me. Light from the colour symphonic and harmonic, the beauty of the environment is exhibited on my pictorial dialog.

 

No light, no colour. SUN gives us life and then the colours come up. Happiness, vitality and energy. If I apply these concepts on my painting I find what I look for.

 

Technically speaking, I express in a realist way with some impressionist connotations. Reality and me are allied; I do not understand life in a different way.

 

In art, the artist must be a creator; he must cause new ways to do. I know it is this way and I love seeing how art never stops changing all around. Life wouldn’t be the same without art, it would exist a big emptiness. Films, theatre, literature, architecture, photography, sculpture and painting help us to progress and, especially, to be better human beings.

 

I understand art, as a mean of expression, must never stop. I try to follow my steps, contribute with my paintings with realist connotations, apply all my knowledge, go deep in tactics and express the beauty of the surrounding locations.

 

Looking and looking I see things and I paint them.

 

Miquel Solís